Tuesday, 12 February 2013

.....................................Keo Bole Dao.......................................


.....................................Keo Bole Dao.......................................

Ki nishthur, ki kothin se anubhuti...
Bornonar bhasa kono boite porechhi bole mone pore naa...
Thik jemon, attadhunik chikitsha bigganer porajoy aar…
Tahar chikitshay niyojito chikitshok, chikitshar oushodh khunje paan naa…

Aar ek joner nirbak mukh niye danriye thaka...
Haspatale shuye thaka oi achol dehotar pashe...
Oi shorir aar bolenaa jotil jiboner katha...
Sudhu jantronay daake Maa-Baba, bichhanay shuye ek pashe...

Diner por din, karkot aankre dhorchhe tahar buker bhitortaake...
Chokh duto tahar pray holud, anek koshte kholar probol ichchha...
Sudhu karmorato tahar daan haat aar paa, taao aanshik...
Kono mote mukh firiye, kanna naa, sudhu sakolke ekbar dekhar ichchha...

Rakto makha oi bichhanay shuye, tahar nijer bidayer prarthona...
Aar pashe danriye thaka oi manushtir sob haranor bedona...
Bichanar manushti aamar Baba, aar pasher manushti aamar Maa...
Keo bole debe, ki bhabe dii tahare biday, kemone aapon kori ei jantrona...?


No comments:

Post a Comment